Java物联程序员容易犯的10个错误

 收费资讯     |      2022-08-12 08:18:15

1. Array 转 ArrayList 一般开发者喜欢用: Listlist = Arrays.asList(arr); Arrays.asList() 会返回一个ArrayList,这是Arrays里内嵌的一个私有静态类,而并不是ja...